7.01.2013

1/2013 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – p. Adriana Moski, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Pan Adrian Moska zawiadamia, iż w dniu 02 stycznia 2013 r. nabył 42.000 akcji Spółki po średniej cenie 1,73 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.”

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport w formie pliku:
ESPI-1