10.04.2014

1/2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art.87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) („Ustawa o ofercie”) o zmianie stanu posiadania, w którym to strony porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzą: Pan Krzysztof Moska oraz spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), informują, iż doszło do zmiany posiadania przez strony niniejszego porozumienia udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o ponad 1%, w wyniku zbycia w dniu 09.04.2014 roku w ramach transakcji sesyjnych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: (i) przez pana Krzysztofa Moskę – 14 105 akcji Spółki, oraz (ii) przez Gamrat S.A. – 40.000 akcji Spółki Przed zmianą stanu posiadania, według stanu posiadania poprzednio zgłoszonego w stosownym zawiadomieniu, strony posiadały łącznie 5.733.982 akcji Spółki, stanowiących 57,339% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 57,339% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5.733.982 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Pan Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 2 793 090 akcji Spółki, stanowiących 27,930% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 793 090 głosów z akcji Spółki; 2) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 2 940 892 akcji Spółki, stanowiących 29,408 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 29,408% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 940 892 głosów z akcji Spółki. Po zmianie stanu posiadania, strony ww. porozumienia posiadają łącznie 5 600 892 akcji Spółki, stanowiących 56,008% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 56,008% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5 600 892 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 2 700 000 akcji Spółki, stanowiących 27,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 700 000 głosów z akcji Spółki; 2) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 2 900 892 akcji Spółki, stanowiących 29,008 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 29,008% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 900 892 głosów z akcji Spółki. Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit.c) Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-1_0