14.04.2015

10/2015 Udzielenie pożyczki dla spółki celowej

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015 r. otrzymał
od MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka celowa”), zawiadomienie o podpisaniu w dniu 13.04.2015 roku z P.P.H. „Moska” Krzysztof Moska, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Pożyczkodawca”), umowy pożyczki. Na mocy przedmiotowej umowy Spółka celowa otrzymała pożyczkę w wysokości 4.500.000 PLN (słownie: czterech milionów pięćset tysięcy złotych) na okres od dnia podpisania umowy do 14 kwietnia 2017 r. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w wysokości 6% w stosunku rocznym. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania odsetek maksymalnych w rozumieniu
art. 359 § 2(1)Kodeksu cywilnego, za każdy dzień zwłoki poczynając od dnia następnego po upływie terminu zwrotu pożyczki. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-10_1