9.09.2016

10/2016 Nabycie akcji przez osobę pełniącą funkcję zarządczą

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 września 2016 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Adama Łanoszki, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Pan Adam Łanoszka zawiadamia,
iż w dniu 8 września 2016 r. nabył w drodze kilku transakcji 7.000 akcji Spółki po średniej cenie 6 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w trybie notowań ciągłych.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport w formie pliku:
ESPI-10_2