28.02.2013

11/2013 Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5% na WZA Prymus S.A.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządzone przez Akcjonariusza, Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola („Carlson”) o nabyciu akcji Prymus S.A., w wyniku czego nastąpiło zwiększeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Prymus S.A. powyżej 5% . „Carlson” zawiadamia, iż w dniu 22.02.2013 r. w wyniku transakcji na rynku regulowanym nabył 30.050 akcji Prymus S.A. Przed dokonaniem transakcji z dnia 22.02.2013 r. Carlson posiadał 470.100 akcji Prymus S.A., które stanowiły 4,70% udziału w kapitale i dawały prawo do 470.100 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,70% w głosach na walnym zgromadzeniu Po dokonaniu transakcji nabycia akcji, z dnia 22.02.2013 r. Carlson posiada 500.150 akcji Prymus S.A., które stanowią 5,00% udziału w kapitale i dają prawo do 500.150 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,00% głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Carlson informuje, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Dodatkowo, zważywszy na zapisy w treści zawiadomienia otrzymanego od Carlson Ventures International Limited, informujące, iż zwiększenie udziału nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym, Zarząd Prymus S.A. informuje, iż akcje Prymus S.A. znajdują się w publicznym obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect a nie, jak zostało napisane w zawiadomieniu, na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-11