27.09.2016

11/2016 Nabycie akcji przez osobę pełniącą funkcję zarządczą

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 września 2016 r. otrzymał powiadomienie
w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki, wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Adama Łanoszkę, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Pan Adam Łanoszka zawiadamia, iż w dniach 19, 21 i 23 września 2016 r. nabył w wielu transakcjach 13.907 akcji Spółki po średniej cenie 6,00 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
w trybie notowań ciągłych.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport w formie pliku:
ESPI-11_2