14.11.2012

13/2012 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Spółki PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Katowicach, ul. Kościuszki 43, 40-048 Katowice, reprezentowaną przez biegłego rewidenta – Panią Janinę Krzemińską, do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2012r. Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana
jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 548.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-13