17.05.2013

13/2013 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ Spółki zwołanego na 17.06.2012 r.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał
od Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Pana Krzysztofa Moski, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Prymus S.A., zwołanego na dzień 17 czerwca 2013 roku następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. W załączeniu treść proponowanych uchwał. Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17. czerwca 2013 r. oraz uzupełnione projekty uchwał zarząd Emitenta przekaże w regulaminowym terminie, zgodnie z § 6 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Autoryzowanego Systemu Obrotu – Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-13_0

PROJEKTY-UCHWAŁ-Umieszczenie-określonych-spraw-ZWZ-17.06.2013