18.05.2015

13/2015 Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18.05.2015 r. zawarł z firmą PlusMinus waste s.r.o. z siedzibą Zidenice, Brno, Czechy („Kupujący”) umowę dostawy surowców będących
w ofercie Emitenta („Umowa”). Umowa ta dotyczy dostaw surowców wykorzystywanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Roczna ilość dostawy surowców oferowanych przez Emitenta w ramach Umowy, wynosić będzie około 1200 ton surowców. Dostawa surowców będzie odbywała się na podstawie pojedynczych zamówień Kupującego. Wielkość zamówień będzie ustalana
na okresy miesięczne. Cena surowca, warunki dostawy oraz terminy płatności będą określane osobno dla każdego zamówienia. Zarząd przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż umowa ta może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-13_2