27.03.2015

13/2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 marca 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), w którym to strony porozumienia (art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie): spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”) oraz Pan Krzysztof Moska, informują że doszło do zmiany dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o ponad 1%, w wyniku dokonania kolejno: (i) zbycia – w ramach wielu sesyjnych transakcji sprzedaży w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („Rynek NewConnect”) – należących do Pana Krzysztofa Moski 35 000 akcji Spółki, stanowiących 0,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) zbycia – w ramach dwóch transakcji pakietowych sprzedaży na Rynku NewConnect – należących do Gamrat S.A. 23.400 akcji Spółki, stanowiących 0,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz 61.000 akcji Spółki, stanowiących 0,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z których to transakcji ta ostatnia, powodująca przekroczenie powyższego progu 1% ogólnej liczby głosów, została rozliczona w dniu 24.03.2015 r. („Zmiana Stanu Posiadania”). „Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Prymus S.A. nr 8/2015 z dnia 29.01.2015 roku) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 4 248 502 akcji Spółki, stanowiących 44,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 44,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 248 502 głosów
z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 1 598 502 akcji Spółki, stanowiących 16,83 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 16,83 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1 598 502 głosów z akcji Spółki; 2) Pan Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 2 650 000 akcji Spółki, stanowiących 27,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,89 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 650 000 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania (obejmującej łącznie 119.400 akcji Spółki, stanowiących 1,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) strony ww. porozumienia posiadają łącznie 4 129 102 akcji Spółki, stanowiących 43,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 43,46 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 129 102 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 1 514 102 akcji Spółki, stanowiących 15,94 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1 514 102 głosów z akcji Spółki; 2) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 2 615 000 akcji Spółki, stanowiących 27,53 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,53 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 615 000 głosów z akcji Spółki. Gamrat S.A ani Pan Krzysztof Moska nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa
w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-13_1