11.04.2017

4/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 12.05.2017 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 12.05.2017 roku o godz. 12 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

 • Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty – błędu dotyczącego lat ubiegłych, wykazanej
  w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2016 r.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  przez nich obowiązków w 2016r.
 • Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raporty w formie pliku:
Ogłoszenie-o-zwołaniu-ZWZ-Prymus-S.A.

Projekty-uchwał
Pełnomocnictwo-osoby-fizyczne
Pełnomocnictwo-osoby-prawne
Formularze-pozwalające-na-wykonywanie-prawa-głosu-przez-pełnomocnika
Raport-EBI-4