28.05.2013

14/2013 Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 17.06.2013 r.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach podaje do publicznej wiadomości aktualną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17. czerwca 2013 r., na godz. 11 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17. czerwca 2013 r. publikowana jest w związku z otrzymaniem w dniu 17 maja 2013 r. wniosku od akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Pana Krzysztofa Moski, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Wniosek ten dotyczy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, tj.: 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. O wniosku tym Emitent informował w Raporcie bieżącym EBI nr 13/2013. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17. czerwca 2013 r. oraz projekty uchwał uzupełnione o uchwały zaproponowane przez Akcjonariusza. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-14_0

Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-Prymus-S.A.-za-2012-r.
Prymus-S.A.-projekty-uchwał-ZWZ-1706.2013-r.-u
Prymus-S.A.-pełnomocnictwo-osoby-prawne-17.06.2013-r.
Prymus-S.A.-pełnomocnictwo-osoby-fizyczne-17.06.2013-r.(1)
Prymus-S.A.-ogłoszenie-ZWZ-17.06.2013-r.-u(1)