3.06.2014

14/2014 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 3/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. i 7/2014 z dnia 11 marca 2014 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym zostały podpisane ze spółką
Mr Hamburger S.A. („Pożyczkobiorca”) aneksy do umów pożyczek, o których Spółka informowała w raportach wskazanych powyżej, mocą których przedłużono termin ich spłaty do dnia 31. lipca 2014 roku. Pozostałe postanowienie umów pożyczek pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
www-newconnect