28.08.2014

14/2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), w którym to strony porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzą: spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”) oraz Pan Krzysztof Moska, informują że doszło do zmiany dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o ponad 1%, w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty 1.900.004,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy cztery złote dwadzieścia groszy). Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”) oraz Pan Krzysztof Moska, Prezes Zarządu Gamrat S.A., jako strony łączącego je porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informują, że doszło do zmiany dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”) o ponad 1%, w wyniku dokonania w dniu 26.08.2014 roku przez Spółkę – obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty 1.900.004,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy cztery złote dwadzieścia groszy). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku umorzenia 499.979 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki. Wskutek powyższego kapitał zakładowy składa się z 9.500.021 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), dających prawo do 9.500.021 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wobec powyższego nastąpiła zmiana stanu posiadania Gamrat S.A. oraz Pana Krzysztofa Moski, który wzrósł o 2,55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,55 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Zmiana Stanu Posiadania”). Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem, strony ww. porozumienia posiadały łącznie 5 274 027 akcji Spółki, stanowiących 52,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 52,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5 274 027 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 2 600 892 akcji Spółki, stanowiących 26,008% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 26,008% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 600 892 głosów z akcji Spółki. 2) Pan Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 2 673 135 akcji Spółki, stanowiących 26,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 26,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 673 135 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania strony ww. porozumienia posiadają łącznie 5 252 199 akcji Spółki, stanowiących 55,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 55,29% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5 252 199 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 2 600 892 akcji Spółki, stanowiących 27,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 600 892 głosów z akcji Spółki. 2) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 2 651 307 akcji Spółki, stanowiących 27,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 651 307 głosów z akcji Spółki. Gamrat S.A ani Pan Krzysztof Moska nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-14_0