25.05.2015

14/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 22.06.2015 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 22.06.2015 roku o godz. 12 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego przy ul. Mariackiej 37 lok. 2 w Katowicach. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z tytułu wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Raport w formie pliku:
Prymus-S.A.-ogłoszenie-o-zwołaniu-ZWZ-22.06.2015-r._1-1

Prymus-S.A.-projekty-uchwał-ZWZ-22.06.2015-r._0
Prymus-S.A.-projekty-uchwał-ZWZ-22.06.2015-r._1
Pełnomocnictwo-osoby-prawne-ZWZ-22.06.2015-r._1
Prymus-S.A.-projekty-uchwał-ZWZ-22.06.2015-r._1-1
Prymus-S.A.-ogłoszenie-o-zwołaniu-ZWZ-22.06.2015-r._1
ESPI-14_1