16.11.2017

14/2017 Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 listopada 2017 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), sporządzone przez Akcjonariusza, Pana Krzysztofa Moska o nabyciu akcji Prymus S.A., w wyniku czego nastąpiło zwiększenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
do 35,66% .

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu
Zawiadomienie-16.11.2017r