15.12.2017

15/2017 Informacja w sprawie rozwiązania umowy o współpracy oraz podpisanie nowej umowy o współpracy

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2016 z dnia 24 października 2016 r. (wskazującego na podpisanie umowy o współpracy w zakresie produkcji na zlecenie Emitenta desek kompozytowych oraz elementów tych desek wraz z akcesoriami) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. zawarł ze spółką Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat”) porozumienie o rozwiązaniu tej umowy. Umowa została rozwiązana na podstawie wspólnej decyzji stron, bez konsekwencji dla każdej ze stron.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. zawarł z Gamrat nową umowę („Umowa”), której przedmiotem jest produkcja przez Gamrat na zlecenie Emitenta – na podstawie złożonych zamówień („Zamówienie”) – elementów deski tarasowej wraz z akcesoriami, z surowców zakupionych od Emitenta (Umowa ta jest następstwem umowy rozwiązanej, o czym mowa w powyższej części niniejszego komunikatu). Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem,
iż Umowa może zostać rozwiązana za zgodną wolą stron w każdym czasie, z zachowaniem formy pisemnej. Zgodnie z Umową, Emitent określił zapotrzebowanie na produkty w ilości ok. 1.500.000 kg przez czas obowiązywania Umowy, przy czym minimalne jednorazowe Zamówienie zostało określone na poziomie 7.000 m.b. z jednego koloru. Szacunkowa wartość umowy będzie wynosić ok.7.000.000 zł netto.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówień w terminach i na warunkach wskazanych
w Zamówieniach, przewidziano kary umowne na rzecz Emitenta, wynoszące nie więcej niż 5% wartości Zamówienia, a których wartość uzależniona została od charakteru uchybienia. W przypadku stwierdzenia przez Emitenta wadliwego wykonania Zamówienia oraz – na wezwanie Emitenta – braku zmiany sposobu wykonywania produktów stosownie do wymogów Emitenta, Emitent ma prawo odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, bądź powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie Zamówień podmiotowi trzeciemu
na koszt i niebezpieczeństwo Gamrat.

Postawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.