" />

20.11.2012

16/2012 Rozszerzenie działalności Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie rozszerzenia przedmiotu działalności o:

PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
PKD 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
PKD 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
PKD 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
PKD 10.52.Z Produkcja lodów
PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
PKD 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
PKD 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
PKD 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
PKD 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
PKD 10.84.Z Produkcja przypraw
PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów
PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych ( katering)
PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników
PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych
PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 10a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-16