9.06.2014

16/2014 Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych

Zarząd spółki Prymus S.A („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku informuje, iż w dniu 10 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 15 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. Mocą uchwały umarza się 499.979 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki PRYMUS S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMUS00013, nabytych przez Spółkę w okresie od dnia 19.08.2013 r. do dnia 29.08.2013 r. za łączną wartość nabycia 1.499.937,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych) na podstawie Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania zakupu akcji własnych Spółki. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 16, w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych, mocą której obniża się kapitał zakładowy z kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty 1.900.004,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy cztery złote dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z treścią art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Informacja o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd, zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-16_1