9.06.2015

17/2015 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 09.06.2015 r. podpisanego aneksu do umowy kredytowej o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym. Na mocy tego aneksu mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Rzeszów przedłużył do dnia 26 maja 2016 roku udzielenie Spółce kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN i EUR do łącznej wysokości nie przekraczającej 2.000.000,00 zł. O zawarciu umowy kredytowej Emitent informował Raportem bieżącym nr 19 z dnia 25.06.2014 roku. Kredyt został udzielony na zasadach rynkowych. Spłata kredytu będzie następować w walucie w której został on zaciągnięty. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebą
na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-17_3