7.10.2016

17/2016 Nabycie akcji przez osobę pełniącą funkcję zarządczą

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 października 2016 r. otrzymał powiadomienie
w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki, wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Adama Łanoszkę, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Treść zawiadomienia akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport w formie pliku:
06-10-2016_0
ESPI-17_0