16.03.2013

18/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 marca 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) („Ustawa o ofercie”) o zmianie stanu posiadania, w którym to strony porozumienia zgodnie z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzą: Pan Krzysztof Moska oraz spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), informują, że w wyniku nabycia przez Gamrat S.A. w dniu 12.03.2013 roku, poza rynkiem NewConnect (na podstawie umowy sprzedaży z dnia 12.03.2013 r.), 1 533 472 akcji spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”) uprawniających do wykonywania 1 533 472 głosów z akcji Spółki, tj. uprawniających do 15,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany stanu posiadania akcji stron porozumienia („Zmiana Stanu Posiadania”). Przed Zmianą Stanu Posiadania, Gamrat S.A. posiadał 1 533 471 akcji Spółki, stanowiących 15,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1 533 471 głosów z akcji Spółki, natomiast Pan Krzysztof Moska posiadał 3 035 580 akcji Spółki, stanowiących 30,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 035 580 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania, Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A. posiadają łącznie 6 102 523 akcji Spółki, stanowiących 61,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 61,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 102 523 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 3 035 580 akcji Spółki, stanowiących 30,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 035 580 głosów z akcji Spółki; 2) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 3 066 943 akcji Spółki, stanowiących 30,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 066 943 głosów z akcji Spółki. Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Zmiana Stanu Posiadania, nie nastąpiła w związku z posiadaniem akcji Spółki w sytuacji, o której mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-18