19.06.2013

18/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Prymus S.A.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż w dniu 17 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały zmieniające skład Rady Nadzorczej: – uchwałę
o odwołaniu z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Szeląga, – uchwały o powołaniu Pani Anny Pawlak oraz Pana Adama Łanoszki na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały wchodzą
w życie z dniem podjęcia. Po dokonanych zmianach skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: ‐ Magdalena Frąckowiak, ‐ Adam Łanoszka, ‐ Adrian Moska, ‐ Anna Pawlak, ‐ Anna Tobiasz. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd informuje,
iż życiorysy wszystkich Członków Rady Nadzorczej, dostępne są na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-18_0

CV-Pani-Anna-Pawlak-1
CV-Pan-Adam-Łanoszka