24.10.2016

18/2016 Podpisanie umowy o współpracy

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym Ramowej umowy o stałej współpracy z Gamrat S.A. z siedzibą w 38-200 Jasło, ul.A.Mickiewicza 108
(„Gamrat S.A.”) – akcjonariusza Emitenta, w zakresie współpracy w wykonaniu usług, mających polegać
na zlecaniu przez Emitenta produkcji desek kompozytowych oraz elementów tych desek wraz z akcesoriami. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem jednorocznego terminu wypowiedzenia. Szacunkowa wartość umowy to 5.000.000 zł netto rocznie. O rozpoczęciu negocjacji w zakresie współpracy
z Gamrat S.A. Emitent informował Raportem bieżącym nr 13/2016 z dnia 03.10.2016 r. Zarząd Emitenta informuje, iż Gamrat S.A. jest podmiotem posiadającym 1.164.102 akcji Emitenta, co stanowi 12,25% udziału
w kapitale zakładowym oraz 12,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport w formie pliku:
ESPI-18_0