25.06.2014

19/2014 Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 25.06.2014 r. podpisanej umowy kredytowej o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym. Na mocy tej umowy mBank S.A.
z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Rzeszów udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN i EUR do łącznej wysokości nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł. Umowa zawarta jest na czas określony
od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 27 maja 2015 roku. Kredyt został udzielony na zasadach rynkowych. Spłata kredytu będzie następować w walucie w której został zaciągnięty. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebą na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Poprzednia umowa kredytowa zawarta pomiędzy Spółką, a mBank S.A. o kredyt w rachunku bieżącym zawarta została w dniu 12.06.2012 roku i wygasła 09 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-19_0