11.08.2015

19/2015 Zawarcie Umowy o roboty budowlane przez MP Project Invest sp. z o.o – spółkę celową Emitenta

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka celowa”), zawiadomienie o zawarciu w dniu 10.08.2015 roku ze spółką INWESTDOM sp. z o.o z siedzibą w Katowicach („Wykonawca”) Umowy o roboty budowlane w systemie Generalnego Wykonawstwa („Umowa”). Na mocy przedmiotowej umowy Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane niezbędne do oddania przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. wybudowania osiedla
w Katowicach, przy ul. Tunelowej, (I ,II i III etapu), zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektowo-budowlaną. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy na kwotę 43.959.825,00 zł netto (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych). Warunki Umowy nie odbiegają do warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 10.08.2015 r. Informacje dotyczące inwestycji realizowanej przez Spółkę celową Emitent przekazywał w Raportach bieżących nr 6/2015 z dnia 27.02.2015 r. oraz nr 11/2015
z dnia 15.04.2015r..

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-19_1