31.10.2012

Zarząd Spółki Prymus S.A. (Spółka) z siedzibą w Tychach niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 19.11.2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Tychach, przy ul. Turyńskiej 101. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictw, formularz instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: inne uregulowania

Raport w formie pliku:

Raport-ESPI-2
Ogłoszenie-o-zwołaniu-NWZA-19.11.2012
Projekty-uchwał-na-NWZA-19.11.2012