22.08.2012

2/2012 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2012r. został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Gielde Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następujących instrumentów finansowych Emitenta: 1.) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja,

Podstawa prawna:
par3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Ewa Kobosko – Prezes Zarządu

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-2