14.01.2015

2/2015 Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 13.01.2015 r. podpisanej umowy
z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu („Grupa Azoty ZAK S.A.”). Umowa ta została zawarta w dniu 12.01.2015 r. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży i pośrednictwa w sprzedaży plastyfikatorów produkowanych przez Grupę Azoty ZAK S.A.: Oxoplast OT, Oxoplast O 30, Oxoplast Medica. Na mocy tej umowy Emitent uzyskał prawo sprzedaży wymienionych wyżej plastyfikatorów na terenie Europy do branży wykładzin z PCV. Szacunkowa wartość umowy wynosi 25 mln zł rocznie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia nie wcześniej niż po upływie dwóch lat licząc od dnia jej zawarcia. Zarząd przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 20% wysokości kapitałów własnych Emitenta, oraz fakt, iż umowa ta może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-2_2