3.01.2015

2/2015 Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 02.01.2015 r. otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – Pani Anny Pawlak, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Panią Anną Pawlak, na akcjach Spółki. Osoba zobowiązana zawiadamia, iż Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), w której Pani Anna Pawlak jest członkiem organów nadzorujących, sprzedała:

• W dniu 29 grudnia 2014 r.: – w transakcji sesyjnej zwykłej 15.920 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 4,38 zł
za akcję – w transakcji sesyjnej pakietowej 396.100 sztuk akcji po średniej cenie 4,38 zł za akcję,

• W dniu 30 grudnia 2014 r.: – w transakcji sesyjnej pakietowej 290.000 sztuk akcji po średniej cenie 4,38 zł
za akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport w formie pliku:
ESPI-2_1