10.05.2013

20/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prymus S.A na dzień 17 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) z siedzibą w Tychach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 17.06.2013 roku o godz. 11 w Sosnowcu
przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport w formie pliku:
ESPI-20

Prymus-S.A.-ogłoszenie-ZWZ-17.06.2013-r.-u
Prymus-S.A.-pełnomocnictwo-osoby-fizyczne-17.06.2013-r.
Prymus-S-A-projekty-uchwał-na-ZWZ-17-06-20113-r-
Prymus-S-A-pełnomocnictwo-osoby-prawne-17-06-2013-r-
Prymus-S-A-formularz-do-wykonywania-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-17-06-2013-r-