11.07.2013

20/2013 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10.07.2013 r. otrzymał od kontrahenta
Lubplast Sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach, („Kontrahent”) podpisany Aneks nr 1 do Umowy zawartej pomiędzy Spółką, a Kontrahentem w dniu 06.05.2013 r. Spółka współpracuje z Kontrahentem w ramach umów, których przedmiotem jest finansowanie sprzedaży realizowanej przez Kontrahenta. Emitent w ramach umów finansowania zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kontrahenta usług finansowych, związanych ze sprzedażą towarów Kontrahenta. Finansowanie to dotyczy konkretnych transakcji. W zamian za finansowanie, Spółka otrzymuje od Kontrahenta wynagrodzenie. Współpraca ma charakter faktoringu. Na mocy w/w aneksu Spółka dokonała kolejnej transakcji, tym samym wartość obrotu zrealizowanego przez Spółkę w ramach umów zawartych z Kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 2.973 tys. zł, tj. przekroczyła 20% wartości kapitałów własnych Emitenta. Walutą rozliczania Umowy jest PLN. Spółka planuje dalszą współpracę w zakresie finansowania Kontrahenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-20