27.07.2014

21/2014 Dokonanie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2014 r. została wypłacona dywidenda
za rok obrotowy 2013 w kwocie 1.425.003,15 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzy złote i piętnaście groszy). Natomiast kwota 908.805,75 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy osiemset pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) została przekazana na kapitał zapasowy. Dywidenda na 1 (jedną) akcję wyniosła 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) brutto. Dywidendę otrzymali akcjonariusze, którzy na koniec
dnia 8 lipca 2014 r. (dzień ustalenia prawa do dywidendy) posiadali akcje Emitenta. Podstawą prawną do wypłaty dywidendy była uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku
o podziale zysku za rok obrotowy 2013. W dywidendzie nie brały udziału akcje własne Spółki, nabyte w dniach 19.08.2013 r. – 29.08.2013 r. w ramach realizacji procedury skupu akcji własnych, tj. w liczbie 499.979 akcji (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć akcji), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2014.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-21