21.08.2015

21/2015 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z podmiotem powiązanym

Zarząd Prymus S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2015 r. został zawarty aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 27 sierpnia 2014 roku udzielonej przez Emitenta na rzecz PD PROFIL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością („Pożyczkobiorca”), przedłużający okres spłaty pożyczki od dnia 27 sierpnia 2015 roku do dnia 26 sierpnia 2016 roku. Na mocy przedmiotowej umowy Emitent udzielił Pożyczkobiorcy, pożyczkę w kwocie 1.260.319,82 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i 82/100) plus odsetki umowne. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na warunkach rynkowych. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki Emitent jest uprawniony do naliczania odsetek maksymalnych
w rozumieniu art. 359 § 2(1)Kodeksu cywilnego, za każdy dzień zwłoki poczynając od dnia następnego po upływie terminu zwrotu pożyczki. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż niedokonanie publikacji w sierpniu 2014 roku stosowanego raportu bieżącego w związku
z zawarciem przedmiotowej umowy związane było z brakiem istotnego znaczenia przedmiotowej umowy
dla Emitenta. Jednakże w związku z faktem, iż doszło do zmian właścicielskich Pożyczkobiorcy i aktualnie jednym
ze znaczących wspólników Pożyczkobiorcy jest jednocześnie znaczący akcjonariusz Emitenta, w opinii Emitenta zaistniała przesłanka do uznania przedmiotowej umowy za istotną dla Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-21_0