16.11.2016

21/2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1639) („Ustawa o ofercie”), od akcjonariusza Emitenta – Gamrat S.A. z siedzibą 38-200 Jasło, ul.Mickiewicza 108, („Akcjonariusz”) o zmianie dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-21_0
zawiadomienie-o-zmianie-stanu-posiadania-15.11.2016