16.07.2013

22/2013 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 r. – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – Spółka zawarła umowę, mocą której spółce Mr Kuchar S.A. („Pożyczkobiorca”) udzielona została pożyczka w wysokości 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) na okres od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2013 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco poręczony przez Zarząd Mr Kuchar S.A. Jednocześnie Zarząd informuje, iż poprzednio udzielona pożyczka Pożyczkobiorcy w wysokości 360.000 zł, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2013 w dniu 10 stycznia 2013 r. została
w pełni spłacona w ustalonym terminie, tj. do dnia 28 lutego 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-22