1.10.2015

22/2015 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Spółki Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o., z siedzibą 40-555 Katowice, ul. Rolna 43, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, biegłego rewidenta – Panią Małgorzatę Janusz, do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2015. Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.06.2002 r. pod numerem KRS 0000119390 oraz przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Uchwałą nr 132/63/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 1995 r. – nr ewidencyjny 1119.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-22_1