27.08.2014

23/2014 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Prymus S.A. oraz zmian Statutu Spółki

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 lipca 2014 roku o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty 1.900.004,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy cztery złote dwadzieścia groszy). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku umorzenia 499.979 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji spółki Prymus S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, które Spółka nabyła na podstawie umów cywilnoprawnych w dniach 19.08.2013 r. – 29.08.2013 r., w ramach skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2013 r. O podjęciu uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 16/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku. Po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego na kapitał zakładowy składa się 9.500.021 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) dających prawo do 9.500.021 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w statucie Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2014 r., o których Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 15/2014. Zmiany dotyczyły następujących treści: §6, §8 ust. 1, §12 ust. 1, §24 ust. 4. W związku z powyższym Zarząd Prymus S.A. przekazuje w załączeniu wyszczególnienie zmian w Statucie oraz aktualny jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5) oraz §4 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Statut-Prymus-S-A-27-08-2014-r

Zmiany-Statutu-Prymus-S-A-27-08-2014
EBI-23