5.07.2013

24/2013 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – Pana Adama Łanoszki, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Pan Adam Łanoszka zawiadamia, iż dokonał następujących transakcji na akcjach Spółki:

• w dniu 01.07.2013 r. dokonał zakupu 7.274 akcji, po cenie 2,55 zł/ akcję,
• w dniu 02.07.2013 r. dokonał zakupu 9.603 akcji, po cenie 2,60 zł/akcję oraz 5.000 akcji po cenie 2,55 zł/ akcję,
• w dniu 03.07.2013 r. dokonał zakupu 5.000 akcji, po cenie 2,54 zł/akcję,
• w dniu 04.07.2013 r. dokonał zakupu 3.123 akcji, po cenie 2,58 zł/ akcję,
Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie notowań ciągłych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport w formie pliku:
ESPI-24