12.07.2013

25/2013 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – p. Ewy Kobosko, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki o transakcjach dokonanych przez nią na akcjach Spółki. Pani Ewa Kobosko zawiadamia, iż w dniu 12 lipca 2013 r. nabyła 1.200 akcji Spółki po cenie 2,58 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport w formie pliku:
ESPI-25