17.09.2014

25/2014 Uchwała Zarządu KDPW S.A. potwierdzająca umorzenie 499.979 akcji Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 791/14 mocą, której stwierdził, że w związku
z umorzeniem 499.979 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Prymus S.A., (które zostały nabyte i umorzone przez Spółkę,
o czym Emitent informował we właściwych raportach bieżących) z dniem 18 września 2014 r. kodem PLPRMUS00013 oznaczonych jest 9.500.021 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela spółki Prymus S.A. Poniżej Emitent podaje pełną treść uchwały podjętej przez KDPW S.A. „§1 Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 87 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki PRYMUS S.A., w związku z umorzeniem dokonanym w trybie art. 360 § 1 I 2 w zw. z art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych 499.979 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki PRYMUS S.A., Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 18 września 2014 r. kodem PLPRMUS00013 oznaczonych jest 9.500.021 (dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela spółki PRYMUS S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-25_0