23.08.2013

26/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art.87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) („Ustawa o ofercie”) o zmianie stanu posiadania, w którym to strony porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzą: Pan Krzysztof Moska oraz spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), informują, iż z dniem 20.08.2013 roku doszło do zmiany posiadania przez strony niniejszego porozumienia ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Prymus S.A., w wyniku: (i) zbycia poza rynkiem NewConnect przez Pana Krzysztofa Moskę 242 490 akcji Prymus S.A., stanowiących 2,424% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,424% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 242 490 głosów z akcji Spółki (w drodze zawartej z Prymus S.A. jako nabywcą, umowy kupna- sprzedaży akcji własnych z dnia 19.08.2013 roku), (ii) zbycia poza rynkiem NewConnect przez Gamrat S.A. 126 051 akcji Prymus S.A., stanowiących 1,260% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,260% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 126.051 głosów z akcji Spółki, (w drodze zawartej z Prymus S.A. jako nabywcą, umowy kupna – sprzedaży akcji własnych z dnia 19.08.2013 roku). Przed w/w transakcjami, strony porozumienia posiadały łącznie 6.102.523 akcji Spółki, stanowiących 61,025% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 61,025% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 102 523 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Pan Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 3 035 580 akcji Spółki, stanowiących 30,355% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,355% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 035 580 głosów z akcji Spółki; 2) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 3 066 943 akcji Spółki, stanowiących 30,669% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,669% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 066 943 głosów z akcji Spółki. Po zmianie stanu posiadania, strony ww. porozumienia posiadają łącznie 5 733 982 akcji Spółki, stanowiących 57,339% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 57,339% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 5 733 982 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 2 793 090 akcji Spółki, stanowiących 27,930% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 793 090 głosów z akcji Spółki; 2) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 2 940 892 akcji Spółki, stanowiących 29,408 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 29,408% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 940 892 głosów z akcji Spółki. Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit.c) Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-26