2.10.2014

26/2014 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 01 października 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 1/10/2014 o wyborze Spółki KBR Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.,
z siedzibą 40-555 Katowice, ul. Rolna 43, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, biegłego rewidenta – Panią Małgorzatę Janusz, do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014. Spółka KBR Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach wpisana jest postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.06.2002 r.
do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000119390 oraz przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Uchwałą
nr 132/63/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 1995 r. – nr ewidencyjny 1119.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-26_0