20.12.2016

26/2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U. z 2016r., poz.1639) („Ustawa o ofercie”), od akcjonariusza Emitenta – Adama Łanoszka („Akcjonariusz”)
o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz poinformował, iż przed dokonaniem transakcji posiadał 375.000 akcji (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) Spółki, reprezentujących 3,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3,95% liczby głosów
i stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz poinformował, iż po dokonaniu transakcji posiada 477.000 akcji (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 5,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 5,02% liczby głosów i stanowiące taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, Akcjonariusz poinformował, że:

1. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
2. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie,
3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:

ESPI-26_0
Zawiadomienie-A.Łanoszka-19.12.2016