20.08.2013

27/2013 Realizacja skupu akcji własnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2013 r., działając w oparciu
o zapisy Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2013 roku, dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. Nabycie akcji własnych nastąpiło poza rynkiem regulowanym, zgodnie z Zaproszeniem do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Emitenta, opublikowanym dnia 12.07.2013 r. raportem bieżącym EBI nr 21/2013. W związku z powyższym, w dniu 20 sierpnia 2013 r. Spółka podpisała z Akcjonariuszami Umowy Kupna- Sprzedaży Akcji Prymus S.A. mocą których nabyła 17.332 (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje własne, po cenie 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję. Akcje te stanowią 0,17% kapitału zakładowego oraz umożliwiają do wykonywania 0,17% głosów na walnym zgromadzeniu. Realizacja zawartych w ramach skupu akcji własnych umów kupna – sprzedaży akcji, zgodnie
z ich zapisami nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od ich podpisania. W przypadku nie dojścia umów do skutku Emitent będzie informował na bieżąco o wystąpieniu takich przypadków.

Podstawa prawna:
§ 3 ust.2 pkt 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-27