30.10.2014

27/2014 Istotna informacja

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 października 2014 roku wartość obrotów Emitenta z firmą Sit Down s.r.o., z siedzibą w Bratysławie (Słowacja) przekroczyła 20% przychodów Spółki z ostatnich 4 kwartałów sprawozdawczych tj. kwotę 5.614.845,12 zł. Towarem, który Emitent sprzedaje firmie Sit Down s.r.o. jest bejca do drewna, mająca zastosowanie jako środek koloryzujący
i opóźniający zapłon materiałów nieorganicznych, zwłaszcza drewna i drewnopochodnych. Współpraca między Emitentem a Sit Down s.r.o. realizowana jest w oparciu o ramową umowę o współpracy handlowej, określającą warunki sprzedaży towarów przez Emitenta (umowa została zawarta na czas nieoznaczony). Z uwagi
na charakter umowy, nie określa ona wartości ani szacunków obrotu między podmiotami. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rozwojem współpracy wielkość obrotów osiągnęła wartość, którą uznać należy za istotną z punktu widzenia prowadzonej przez Emitenta działalności.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-27_0