21.12.2016

27/2016 Nabycie akcji przez osobę pełniącą funkcję zarządczą

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 r. otrzymał powiadomienie
w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki, wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Adama Łanoszkę, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Z przekazanych informacji wynika, iż Pan Adam Łanoszka w dniu 15 grudnia 2016 roku nabył łącznie 102.000 akcji Spółki, za cenę ważoną wolumenem 6,47 PLN. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport w formie pliku:
ESPI-27_0
Zawiadomienie-A.Łanoszka-art.19-19.12.2016