" />

22.12.2016

28/2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1639) („Ustawa o ofercie”), od Pana Leszka Sobika działającego w imieniu własnym oraz „Sobik” Zakład Produkcyjny sp. z o.o. spółka komandytowa („Akcjonariusze”). Akcjonariusze poinformowali,
iż w wyniku zawarcia przez „Sobik” Zakład Produkcyjny, tj. podmiot zależny od Pana Leszka Sobika,
w dniu 15 grudnia 2016 roku transakcji nabycia 37.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 0,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w ramach sesyjnych transakcji nabycia w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, których rozliczenie nastąpiło
w dniu 19 grudnia 2016 roku, „Sobik” Zakład Produkcyjny przekroczył próg 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusze poinformowali, iż przed dokonaniem powyższych transakcji, posiadali łącznie 2.877.000 akcji Spółki, które stanowiły 30,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki
i uprawniały do 30,28% głosów w ogólnej liczbie na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonania 2.877.000 głosów z akcji Spółki, z czego:

1. Leszek Sobik posiadał samodzielnie 1.939.454 akcji Spółki, które stanowiły 20,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 20,42% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
tj. do wykonania 1.939.454 głosów z akcji Spółki;
2. „Sobik” Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 937.546 akcji Spółki, które stanowiły 9,87% udziału
w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 9,87% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 937.546 głosów z akcji Spółki. Akcjonariusze poinformowali, iż po dokonaniu powyższych transakcji posiadają łącznie 2.914.000 akcji Spółki, które stanowią 30,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 30,67% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
tj. do wykonywania 2.914.000 głosów z akcji Spółki, z czego:

1. Leszek Sobik posiada samodzielnie 1.939.454 akcji Spółki, które stanowią 20,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 20,42% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
tj. do wykonywania 1.939.454 głosów z akcji Spółki;
2. „Sobik” Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 974.546 akcji Spółki, które stanowią 10,26% udziału
w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 10,26% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 974.546 głosów z akcji Spółki. Leszek Sobik oraz „Sobik” Zakład Produkcyjny poinformowali,
że nie posiadają podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki oraz, że nie istnieją osoby,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-28_0
Zawiadomienie-o-zmianie-stanu-posiadania-19.12.2016