28.08.2013

29/2013 Podsumowanie programu realizacji nabywania akcji własnych przez Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29.08.2013 r. Spółka zakończyła proces skupu akcji własnych, realizowany w oparciu o Uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A.
z dnia 17. czerwca 2013 r. Nabycie akcji własnych nastąpiło poza rynkiem NewConnect, zgodnie z Zaproszeniem do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Prymus S.A., podanym do publicznej wiadomości raportem EBI nr 21/2013,
w drodze zawarcia Umów Kupna-Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A.. Informacje o każdorazowo podpisywanych umowach nabycia akcji, Spółka komunikowała w raportach EBI nr 26/2013 z dnia 19.08.2013 r., EBI nr 27/2013 z dnia 20.08.2013 r. oraz EBI nr 28/2013 z dnia 26.08.2013 r. Łączna liczba prawidłowo złożonych przez Akcjonariuszy Ofert Sprzedaży Akcji wyniosła 6.082.519 (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewiętnaście) akcji, co stanowi 60,825% kapitału zakładowego Spółki. Skup akcji własnych Emitenta został przeprowadzony z zastosowaniem redukcji liczby akcji zgłaszanych przez Akcjonariuszy do sprzedaży średnio o około 91,78%, zgodnie z mechanizmem opisanym szczegółowo w pkt 7 Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, przy zaokrągleniu ofert w dół do najbliższej wartości całkowitej. W ramach przeprowadzonego skupu akcji, Emitent nabył ogółem od Akcjonariuszy 499 979 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 4,999% kapitału zakładowego Spółki. Cena zakupu nabywanych akcji wynosiła 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję. Jednocześnie Zarząd informuje, iż na dokonanie dalszego dysponowania akcjami własnymi Spółki, wymagana będzie każdorazowo zgoda Rady Nadzorczej Emitenta, wyrażona w formie uchwały określającej warunki tego dysponowania, o czym Spółka będzie informowała na bieżąco.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-29