27.12.2016

29/2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1639) („Ustawa o ofercie”), od akcjonariusza Emitenta – Krzysztofa Moska („Akcjonariusz”) o jednoczesnym przekroczeniu progu 33% i 33 1/3% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz poinformował, iż przed dokonaniem transakcji posiadał 3.131.240 akcji Spółki, reprezentujących 32,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 32,96% liczby głosów i stanowiących taki sam udział
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz poinformował, iż po dokonaniu transakcji posiada 3.223.008 akcji Spółki, reprezentujących 34,00% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 34,00% liczby głosów i stanowiące taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ponadto, Akcjonariusz poinformował, że:

1. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
2. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie,
3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
Zawiadomienie-o-zmianie-stanu-posiadania-23.12.2016_1